Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kallelse till årsstämma i Scribona AB (publ)

10:15 / 20 April 2010 Catella Press release

Årsstämma i Scribona AB (publ) äger rum torsdagen den 20 maj 2010 kl 15.00 i konferenslokalen Maskinrummet på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 maj 2010 - dels ha anmält sitt deltagande till Scribona AB (publ), Vasagatan 38, 111 20 Stockholm, skriftligen eller via telefon 08-734 63 50 eller e-post till senast kl 16.00 måndagen den 17 maj 2010. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Sker deltagande i form av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.scribona.se. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, telefonnummer och e-post som ovan.

Registrering Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 14 maj 2010, då sådan registrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Verkställande direktörens redogörelse. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.     13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande. 15. Val av revisorer. 16. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner. 18. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. Scribonas två största ägare, CA-Plusinvest AB och Bronsstädet AB, föreslår advokat Björn Edgren som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Scribonas två största ägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Scribonas två största ägare föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. Scribonas två största ägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 1.100.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 300.000 kronor, och övriga ledamöter ska erhålla 200.000 kronor vardera. Scribonas två största ägare föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande. Scribonas två största ägare föreslår att Lorenzo Garcia, Björn Edgren, Johan Claesson, Johan Damne och Peter Gyllenhammar omväljs som styrelseledamöter, samt att Björn Edgren ska vara styrelsens ordförande.

Punkt 15. Val av revisorer. Styrelsen föreslår att till revisor för en mandattid som gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet utse revisionsbolaget KPMG med auktoriserad revisor Lars Marcusson som huvudansvarig. Det föreslagna revisorsbytet innan föregående fyraårsperiod har gått till ända görs för samtliga bolag i koncernen vilket kommer att medföra en väsentligt lägre total kostnad för revision. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisor finns på bolagets hemsida www.scribona.se.

Punkt 16. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att följande riktlinjer ska gälla för ersättningen till ledande befattningshavare, vilken utgörs av verkställande direktören, för tiden efter årsstämman. - Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av fast marknadsmässig ersättning. - Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga uppsägningsvillkor. - Det föreslås att styrelsen i enskilda fall ska kunna avvika från ovan riktlinjer om det skulle finnas särskilda skäl.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 30.000.000 teckningsoptioner avseende B-aktier mot kontant betalning. Bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 26,9 procent av samtliga aktier och 24,6 procent av samtliga röster i bolaget. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förbereda eventuella framtida förvärv. Vid emission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor. Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar Senast den 6 maj 2010 kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.scribona.se och kunna beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-734 63 50 eller e-post . - Årsredovisning och revisionsberättelse - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare - Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

Antalet aktier och röster Bolaget har den 14 maj 2010 totalt 81.698.572 aktier varav 2.530.555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och 79.168.017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande totalt 91.820.792 röster.

Stockholm, april 2010 STYRELSEN

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF