Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Scribonas dotterbolag, EETI, har förvärvat tre obligationer

08:00 / 13 April 2010 Catella Press release

Scribona har under de senaste veckorna återinvesterat delar av EETI:s kassaflöde genom att förvärva tre obligationer till en summa av €0,7 M. Den genomsnittliga anskaffningskostnaden är understigande 35 procent av nominellt värde och det förväntade odiskonterade kassaflödet för dessa investeringar överstiger 3 gånger det investerade beloppet. Obligationerna förväntas att förfalla inom fyra till sex år. Investeringarna har en attraktiv avkastningsprofil i förhållande till den bedömda risken. Bedömningen understöds av omfattande data från emittenten och tillgänglig information om de underliggande värdepappren. Samtliga obligationer ger kupongutbetalningar.

Investeringarna inkluderar portugisiska värdepapper med bostadslån som underliggande säkerheter samt spanska värdepapper som har en diversifierad pool av lån till mindre och medelstora företag (SME) i Spanien som underliggande säkerhet. Dessa investeringar omfattas i sin tur av kommersiella lån och bostadslån med låg genomsnittlig relation på lånet kontra värdet av bostaden.

Scribona avser att även i fortsättningen att vara aktiv och dra nytta av de rådande förhållandena på den Europeiska värdepappersmarknaden. Scribona avser således att investera delar av EETIs kassaflöde i främst liknande typer av värdepapper när attraktiva investeringsmöjligheter identifieras.

För ytterligare information: Lorenzo Garcia, Verkställande direktör, telefon +46-(0)737 08 38 88

Besök även: www.scribona.se

Scribona är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Show as PDF