Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB bokslutskommuniké 2011

07:00 / 24 February 2012 Catella Press release

Fjärde kvartalet 2011, oktober - december

· Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 306 mkr (308). Intäkter exklusive fakturering för uppdrags­kostnader och provisioner uppgick till 263 mkr (273). · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 65 mkr (35). Kvartalets resultat har belastats med förvärvs- och etableringskostnader om 3 mkr samt reservering om 2 mkr för en ökad momskostnad. För kvartalet redovisas en positiv skatt om 32 mkr (-17) till följd av redovisning av uppskjutna skattefordringar på koncernens skattemässiga underskott. · Kvartalets resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till 0,79 kr (0,42).

Helåret 2011, Januari - december

· Nettoomsättningen under året uppgick till 794 mkr (308). Intäkter exklusive fakturering för uppdragskostnader och provisioner uppgick till 639 mkr (273). · Årets resultat efter skatt uppgick till 21 mkr (25). I årets resultatet ingår förvärvs- och etableringskostnader om 12 mkr samt reservering om 5 mkr för en ökad momskostnad. Årets resultat har också belastats med nedskrivning av tillgångar om totalt 57 mkr (49) varav 34 mkr (2) avser nedskrivning av låneportföljerna. För året redovisas en positiv skatt om 30 mkr (-16) till följd av redovisning av uppskjutna skattefordringar på koncernens skattemässiga underskott. · Årets resultat per aktie för den totala verksam­heten uppgick till 0,25 kr (0,28). · Styrelsen avser att återkomma i kallelsen till årsstämman med förslag till utdelningspolicy samt utdelning för räkenskapsåret 2011.

VD-kommentar Ett stort antal fastighetsprojekt har avslutats inom verksamhetsgrenen Corporate Finance under fjärde kvartalet, vilket starkt bidragit till koncernens resultat. Samtidigt har verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning ökat förvaltnings­volymerna, främst i de tyska fastighetsfonderna, vilket också bidragit positivt till resultatet. Totalt sett har Kapitalförvaltningen dock inte nått sina resultatmål. Detta beror främst på minskande arvoden inom den svenska fondrörelsen, som en effekt av det allmänna börsklimatet. Vidare har Catellas resultat, liksom i tidigare kvartal 2011, belastats med etableringskostnader för nysatsningar.

Det är en besvikelse att vi inte genomfört försäljningen av Banque Invik inom ramen för ursprunglig tidplan. Fördröjningen beror dels på omvärldsfaktorer och dels på de myndighetsprocesser som är tillämpliga vid överlåtelse av en bank. Försäljningsarbetet fortgår med oförändrad målsättning och förhandlingar förs med flera parter.

Catella är under fortsatt förändring, med målet att skapa ökad lönsamhet genom en specialiserad finansiell rådgivningsrörelse och en kapitalförvaltning med förmåga att leverera konkurrenskraftig avkastning. Under 2011 har flera initiativ tagits för att stärka Catellas två verksamhetsgrenar Corporate Finance och Kapitalförvaltning.

Inom Corporate Finance har enheten Nordic Fixed Income etablerats på marknaden för finansiering via ränte­produkter, inklusive handel med ränteinstrument. Inom Kapitalförvaltning har en enhet för förmögenhetsförvaltning etablerats på den svenska marknaden. Parallellt med detta har en översyn av Catellas svenska fondrörelse påbörjats, syftande till att förnya fondutbud och arbetsformer. Inom den tyska fondrörelsen har ett antal nya fastighets­fonder lanserats framgångsrikt. Därutöver har Catella under fjärde kvartalet inträtt som en mindre delägare i IPM (Informed Portfolio Management) med avsikt att tillsammans med IPM utforska förutsättningarna för ett djupare engagemang.

Catella har goda förutsättningar att utvecklas till en större finansiell koncern med god intjäning, utgående från en god finansiell ställning och en stark marknadsposition.

Johan Ericsson, VD Catella  


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella is a European finance group active in Corporate Finance and Asset Management. In these operating segments, Catella focuses on selected segments in which advanced specialist expertise and local presence, combined with international reach, are key in creating added value for clients. Catella has approximately 450 employees working at offices in 24 cities in 12 European countries. Catella share is listed on First North Premier and traded under the abbreviations CAT A and CAT B. Remium AB is Catella's Certified Adviser, 46 8 454 32 00. Read more about Catella at www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-ab-bokslutskommunike-2011,c9224230

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2097535&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF