Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar preliminära siffror för 2017 och genomför strategisk översyn av kortinlösen vilket medför minskade intäkter under 2018

19:00 / 21 February 2018 Catella Press release

Med anledning av den strategiska översynen av kortinlösen-verksamheten vilket medför minskade intäkter under 2018 väljer Catella att publicera preliminära siffror. Catellas totala intäkter för helåret 2017 uppgår till 2 477 mkr (2 027), rörelseresultat före nedskrivningar av immateriella tillgångar 414 mkr (258) och periodens resultat 284 mkr (207*), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 192 mkr (122*). Slutgiltiga siffror publiceras i sin helhet fredagen den 23 februari 2018 i Catellas Bokslutskommuniké.

Catella har beslutat att inleda en strategisk översyn av kortinlösen-verksamheten. Med anledning av detta kommer kundportföljen att reduceras och strategiska alternativ utvärderas i förhållande till resterande kundportfölj. Intäkter inom kortinlösen-verksamheten förväntas minska med cirka 70 mkr på årsbasis med start i slutet av första kvartalet 2018. Som en konsekvens av den strategiska översynen kommer nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill att ske om totalt 53 mkr per 31 december 2017 inom affärsområdet Banking.

Den totala nedskrivningen av immateriella tillgångar uppgår till 53 mkr per 31 december 2017 varav goodwillnedskrivning om 20 mkr är hänförlig till den förväntade intäktsminskningen inom kortinlösen-verksamheten. Övrig nedskrivning är en konsekvens av den strategiska översynen och avser andra immateriella tillgångar om 33 mkr, kostnader vilka till största del aktiverats under 2017 och är hänförliga till IT-system och produktutveckling.

"Intäktsminskningen i kortinlösen-verksamheten ska ställas i proportion till Catellas totala intäkter för helåret 2017 om 2 477 mkr och ett rörelseresultat om 414 mkr före nedskrivningarna av de immateriella tillgångarna. Detta är det bästa rörelseresultatet som Catella genererat och vi har stark tro på att de initiativ som tagits inom Catella-koncernen kommer ge fortsatt tillväxt framöver.", säger Knut Pedersen, VD för Catella.

* Exkluderat för försäljning av aktier i Visa Europe som skedde under andra kvartalet 2016 och gav engångsintäkt för helåret 2016 om 224 mkr före skatt som redovisas i finansnettot och 150 mkr efter skatt.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 19:00 CET.  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/