Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella offentliggör ändrade obligationsvillkor

14:00 / 27 June 2018 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Catella") offentliggör ändring av obligationsvillkoren ("Obligationsvillkoren"), ursprungligen daterade 9 juni 2017, för Catellas icke säkerställda obligationer med ett totalt rambelopp om 750 000 000 kronor och med ISIN SE0009994718. Ändringarna trädde ikraft den 27 juni 2018.

Catella och Intertrust (Sweden) AB ("Agenten") har ingått ett ändringsavtal varigenom "make whole"-bestämmelsen (tidigare inkluderad i klausul 9.3(a) i Obligationsvillkoren) har tagits bort och relevanta följdjusteringar med anledning av borttagandet har gjorts. Detta innebär att Catella har avsagt sig sin rätt att återlösa obligationen innan First Call Date. Catella och Agenten har bedömt att ändringarna inte är till nackdel för obligationsinnehavarnas intressen och har därför i enlighet med klausul 18(a)(i) i Obligationsvillkoren kommit överens om ändringarna.

De ändrade Obligationsvillkoren finns tillgängliga på Catellas hemsida (www.catella.com).

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 14.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/