Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2018

07:00 / 24 August 2018 Catella Press release

Andra kvartalet var starkt med hög aktivitet i merparten av Catellas verksamheter. Totala intäkter ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år till 691 miljoner kronor och rörelseresultatet var i linje med föregående år och uppgick till 81 miljoner kronor under kvartalet, trots investeringar i ett flertal initiativ främst inom Property Investment Management. Förvaltat kapital ökade med 34,4 miljarder kronor i jämförelse med föregående år och 11,3 miljarder kronor under andra kvartalet.

Catella-koncernen

ANDRA KVARTALET 2018
 • Totala intäkter 691 mkr (587)
 • Nettoomsättning 683 mkr (586)
 • Rörelseresultat 81 mkr (78)
 • Resultat före skatt 74 mkr (84)
 • Periodens resultat 39 mkr (61), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 mkr (33)
 • Resultat per aktie* 0,16 kr (0,40)
FÖRSTA HALVÅRET 2018
 • Totala intäkter 1 231 mkr (1 081)
 • Nettoomsättning 1 193 mkr (1 079)
 • Rörelseresultat 141 mkr (144)
 • Resultat före skatt 138 mkr (156)
 • Periodens resultat 80 mkr (114), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 35 mkr (66)
 • Resultat per aktie* 0,41 kr (0,81)
 • Eget kapital* 1 588 mkr (1 577)
 • Eget kapital per aktie* 18,88 kr (19,27)
 • Upparbetade, ej debiterbara (ej intäkts-förda), rörliga intäkter** inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 125 mkr.

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare.
** Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter är beräknade på Systematic Macros prestationsbaserad förvaltningsavgift. För att den prestationsbaserade förvalt-ningsavgiften ska kunna avräknas vid årsskiftet och därmed intäktsföras krävs det att avkastningen är högre än jämförelseindex och senaste nivå som avräknats (High watermark). Således kan det som faktiskt avräknas vid årsskiftet vara högre, lägre eller utebli jämfört med angivet belopp.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/