Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

07:00 / 30 April 2019 Catella Press release

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 166 667 nya B-aktier har emitterats under april månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per den 30 april 2019 till 86 281 905 och det totala antalet röster till 96 404 125, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 83 751 350 är stamaktier av serie B (med totalt 83 751 350 röster).

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/