Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) avser att emittera en ny senior icke-säkerställd obligation samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående seniora icke-säkerställda obligationer

09:00 / 2 March 2021 Catella Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners och arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en förväntad volym om 1 000 miljoner kronor under en ram om 1 500 miljoner kronor med en förväntad löptid om 4,0 år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av Nya Obligationerna, erbjuder Catella innehavare av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och med förfall 15 juni 2022, med utestående volym om 750 miljoner kronor (ISIN:SE0009994718) ("Befintliga Obligationerna"), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Befintliga Obligationer mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris motsvarande 101,30 procent av det nominella beloppet, plus upplupen och icke betald ränta. De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 2 mars 2021 ("Återköpsdokumentet").

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: catella.com/återköpserbjudande (https://www.catella.com/sv/investor-relations/prospekt).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 9 mars 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 17 mars 2021. Bolagets återköp av Befintliga Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet.

Innehavare av Befintliga Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Catella kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Befintliga Obligationer som inte har återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 101,20 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB har utsetts till legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

 

Dealer Managers and Tender Agents:

ABG Sundal Collier AB                                                             Nordea Bank Abp

+46 8566 286 40                                                                      +45 6161 2996

dcm-syndicate@abgsc.se                                                         NordeaLiabilityManagement@nordea.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta emittent:

Christoffer Abramson

CFO

+46 (0) 8 463 33 25

christoffer.abramson@catella.se

 

Denna information är sådan information som Catella är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 09.00 CET.
 

Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 13 countries. The group has assets under management amounted to SEK 130 billion at the end of the fourth quarter of 2020. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/