Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) uppdaterar resultatet för Q4 2020 med förbättring av eget kapital

08:00 / 8 April 2021 Catella Press release

Catella AB (publ) har via Catella Bank (som är under avveckling) haft ett innehav av serie A konvertibler i Visa Inc. Innehavet har konverterats till serie A preferensaktier, vilka sedermera avyttrats i mars 2021.

Realisationsvinsten vid försäljningen uppgick till 87 mkr. På grund av tillkommande information som förelåg per balansdagen rörande innehavet av serie A konvertibler i Visa Inc. har en förändrad bedömning av värdet gjorts innebärande en positiv värdejustering om 81 mkr. Justeringen redovisas i Övrigt totalresultat under Q4 2020 och påverkar det egna kapitalet i koncernen per den 31 december 2020.

Justeringen är enbart hänförlig till en transaktion med VISA från 2016 och hänförlig till Catella Bank som är under avveckling.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl 08.00 CET.
 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/