Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Catena

Modern and strategically located logistics properties

Catena

Catena förvaltar strategiskt belägna logistikfastigheter med fokus på stabila kassaflöden vilket ger goda möjligheter att skapa långsiktig tillväxt via förvärv och projektutveckling. Stora strukturtrender inom logistikbranschen medför att Catena satsar på fastigheter inom bland annat livsmedel och e-handel där dessa är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner och knutpunkter.Expansiv historik

Catena är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Bolaget har en lång historik i olika skepnader som började då bolaget knoppades av från Bilia 2006. Då var bilhandelsföretaget Bilia Catenas största hyresgäst och stod för 93% av hyresintäkterna. 2010 ändrades fokus från förvaltning till projektutveckling. Bolaget avyttrade merparten av fastighetsbeståndet för att fokusera på projektet ”Haga Norra”. Dagens Catena tog sin form 2013 när merparten av Brinovas fastighetsportfölj förvärvades via ett omvänt förvärv. 2015 avyttrade Catena Haga Norra, en stor utvecklingsfastighet i Solna, och för likviden förvärvades fastighetsbolaget Tribona som konsoliderades i början av 2016. Efter förvärvet av Tribona blev Catena det största fastighetsbolaget inom logistik i Sverige med en portfölj uppgående till cirka 1 700 000 kvm samt en betydande byggrättsportfölj. Bland annat medförde förvärvet att Catenas position inom livsmedel stärktes. Därefter har bolaget varit aktiva på förvärvs- och avyttringsfronten samtidigt som Catena investerat betydande summor i befintligt fastighetsbestånd samt nyproduktion.

För en aktuell förteckning över bolagets fastigheter, vänligen klicka här

Utvecklar framtidens logistik

Genom omfattande analyser har Catena en bra förståelse för Skandinaviens godsflöden. Med denna kunskap i åtanke investerar Catena för att skapa en smartare, bättre och snabbare logistik för att tillgodose framtidens logistikkunder. Dagens konsumenter vill inte vänta utan kräver sina beställda varor omgående. Redan idag kan de i vissa storstäder få sina varor samma dag som de beställts. Därutöver tvingas detaljhandeln att bredda sitt sortiment för att generera förbättrade köpupplevelser och möta nya köpmönster. 

Effektiva varuflöden bygger på stora strategiskt placerade terminaler i anslutning till de viktigaste transportlederna. Exempelvis har en stor och växande andel av Catenas logistikyta tillgång till kombiterminaler. Det innebär att fastigheten ligger i anslutning till flera transportslag, oftast olika kombinationer av väg, järnväg och hamn. För hyresgästen medför denna strategi en större flexibilitet och möjlighet att optimera sin logistik genom användningen av flera typer av transportslag. Men effektiva varuflöden bygger även på lokala city-nära distributionslager för ”last mile logistics”, placerade i städernas utkanter. Slutligen behövs nya innovativa lösningar för att frekvent och på ett flexibelt vis distribuera gods och varor till lägre kostnader och miljöbelastning. Det handlar också om automatiserade logistikanläggningar som med hjälp av algoritmer förbättrar varuflödet samt reducerar kostnaden för hantering och plockning. Catenas nybyggnationsprojekt i Ängelholm, E-city Engelholm, till bland annat hyresgästen Boozt Fashion, är ett bra exempel på en modern logistikanläggning anpassad för e-handel. 


Både förvaltnings- och projektportfölj

Catena prioriterar, vid förnyelse och utveckling av fastighetsportföljen, att bygga nytt. Det ger oftast kunden den, ur alla aspekter, bästa lösningen och bolaget den bästa avkastningen. Catena är dock inte främmande för förvärv om det kan ske med produktionskostnaden för motsvarande anläggning som grundläggande måttstock. Att bolaget både har en förvaltningsportfölj och en projektportfölj gör att de har större möjligheter att växa under olika marknadsklimat än endast bolag med en förvaltningsportfölj. Catena kalkylerar med att en logistikfastighet kan tillfredsställa en större operatörs krav under cirka 20 år. Därefter, i en andra fas, är fastigheten framförallt intressant att utveckla för ett antal mindre logistikoperatörer eller företag. I en tredje fas, efter att den aktuella orten vuxit, har många logistikfastigheter spelat ut sin roll som logistikläge. Då väntar en försäljning till ansvarsfull part som vidareutvecklar fastigheten till bostäder eller kontor. Dessa är möjligheter som Catena beaktar vid projektstart.

Prioriterar finansiell stabilitet

Catenas finansieringsstruktur ska bestå av stamaktier, bankfinansiering och säkerställda obligationer. Bland annat äger Catena, tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs, 20% av finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB med ett säkerställt MTN-program om 12 000 MSEK (medium term note) för att bredda basen för ägarbolagens upplåningsstruktur.

Genomsnittlig kapitalbindning bör uppgå till minst två år. Därmed har bolaget säkrat en finansiering över en tidsrymd som reducerar finansieringsrisken samtidigt som bolaget vid varje tillfälle kan säkra optimala kreditvillkor för en fortsatt finansiering av verksamheten.

Ränteteckningsgraden ska inte understiga 1,75 gånger och soliditeten ska lägst vara 30%. Catena är ett kassaflödesfokuserat bolag och utdelningen ska långsiktigt uppgå till 50% av förvaltningsresultatet, reducerad med schablonberäknad skatt. Catenas mål för 2020 är att täcka all elförbrukning med egen förnybar energiproduktion. Stort fokus ligger även på energieffektivisering och miljöcertifiering av nyproduktion.