Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar och bygger i Katrineholm

13:00 / 18 March 2015 Catena Press release

2015-03-18 kl. 13:00

Catena har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel, 49 procent, av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB, som äger fastigheterna Sothönan 3 och 19 i Katrineholm. Köpeskillingen uppgår till 6 Mkr. Förvärvet är villkorat av beslut från Katrineholms kommunfullmäktige.

Inför ovanstående förvärv har avtal tecknats om förvärv av mark via fastighetsreglering mellan Logistikposition Katrineholm AB och Katrineholms Kommun. Bolaget förvärvar 75 000 kvadratmeter mark med äganderätt, som ligger intill befintliga fastigheter Sothönan 3 och 19. Köpeskillingen är satt till 7,8 Mkr och tillträde sker när fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Förvärvet möjliggör nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg. Uppförandet av det första logistiklagret om 10 000 kvm påbörjas under 2015 med inflyttning under 2016.

"Vi noterar en stark ökning av godsflöde till och från kombiterminalen i Katrineholm, och därmed ett ökat behov av moderna logistikfastigheter. Förvärven stärker vår position i Katrineholm och ger oss utrymme att växa inför framtida etableringar. Det goda samarbetet vi har med Katrineholms Kommun kommer att fortsätta under andra former efter att vi avslutat vårt samägande i Logistikposition Katrineholm AB" säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                       Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                          Tel. 0730-70 22 44         

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 750,9 Mkr per 31 december 2014. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/