Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar logistikfastighet och mark i Ängelholm

13:30 / 25 June 2015 Catena Press release

2015-06-25 kl. 13:30

Catena har tecknat avtal om att förvärva en logistikfastighet med ett fastighetsvärde om 115 Mkr samt 60 procent av ett bolag som äger ett utvecklingsområde för logistik i Ängelholm. Totalt fastighetsvärde för utvecklingsområdet uppgår till 18 Mkr. Båda transaktionerna sker genom bolagsförvärv av dotterbolag till Acrinova AB. Logistikfastigheten Rebbelberga 26:37 på drygt 15 000 kvadratmeter är belägen öster om Ängelholm i direkt anslutning till E6 och har en hyresintäkt som uppgår till cirka 9 Mkr per år. Utvecklingsfastigheten, som är en del av Norra Varalöv 31:2, består av ca 112 000 kvadratmeter mark belägen söder om Ängelholm utmed E6. På marken tillåter detaljplanen logistikbyggnader om ca 56 000 kvadratmeter.

"Fastigheten Rebbelberga 26:37 utgör, med en stor aktör i logistikbranschen som hyresgäst, ytterligare ett bra komplement till vårt logistikbestånd i Öresundsregionen. Härutöver ger utvecklingsområdet oss gott om möjligheter att nyproducera bra logistikfastigheter med ett utmärkt läge utmed E6:an." säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 840,3 Mkr per 31 mars 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/