Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om överlåtelse av Catena i Solna AB

16:30 / 23 June 2015 Catena Press release

2015-06-23 kl. 16:30

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades det beslut som framgår nedan, i enlighet med Styrelsens förslag till Beslut om godkännande av avyttring.

Catenas extra bolagsstämma har beslutat godkänna bolagets överlåtelse av det av bolaget helägda dotterbolaget Catena i Solna AB och indirekt fastigheterna Solna Stora Frösunda 2 och Solna Hagalund 2:2. Köpare i den föreslagna transaktionen är ett helägt dotterbolag till Fabege AB (publ). Fabege innehar ca 10,2 % av samtliga aktier i bolaget. Försäljningen är därmed att bedöma som en transaktion med närstående och god sed på aktiemarknaden kräver därför att förvärvet godkänns av bolagsstämman, som så skett.

Aktieägaren Fabege AB (publ) avstod från att rösta avseende förslaget. Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

Efter stämman har Fabege tillträtt aktierna i Catena i Solna AB tillika fastigheterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 840,3 Mkr per 31 mars 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/