Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena hyr ut och bygger i Nässjö

13:30 / 23 March 2016 Catena Press release

2015-03-23 kl. 13:30

Catena har tecknat ett hyresavtal, om cirka 6 700 kvadratmeter, med Höglands Logistik AB i Nässjö på del av ett nytt logistiklager om totalt cirka 9 200 kvadratmeter. Byggnation av det nya logistiklagret startar under våren 2016. Hyresavtalet gäller från och med 2016-10-01 med en årshyra om cirka 4 Mkr och löper i 10 år. Detta blir Catenas andra volymterminal, och bygger på samma koncept som just uppförts i anslutning till Katrineholms kombiterminal. Byggnationen sker på mark om cirka 63 000 kvadratmeter som förvärvats från Nässjö Kommun.

"Det är tillfredsställande att vi kan fortsätta och utveckla Nässjö kommun som en logistikkommun. Vi välkomnar Catenas fortsatta satsning och hoppas på fortsatt gott samarbete." säger Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö.

"Fastighetens läge i direkt anslutning till kombiterminalen i Nässjö och i nära anslutning till Riksväg 40 uppfyller förutsättningar för en perfekt logistikposition och framtida tillväxt." säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                  

Tel. 070-560 00 00                               

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44         

peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 340,3 Mkr per 31 december 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/