Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Kommuniké från Catenas årsstämma 2016

18:00 / 27 April 2016 Catena Press release

2016-04-27 kl. 18.00

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 27 april 2016. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Gustaf Hermelin för verksamhetsåret 2015.

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2016 och utdelningen beräknas bli utbetald den 4 maj 2016.

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av ledamöterna Bo Forsén, Gustaf Hermelin, Henry Klotz, Erik Paulsson, Katarina Wallin och Catharina Elmsäter-Svärd till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Henry Klotz som styrelseordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Stämman antog valberedningens förslag till instruktion för valberedning.

Stämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 250 000 kr (tidigare 200 000 kr) för styrelsens ordförande och 125 000 kr (tidigare 100 000 kr) för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt utestående antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                       Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 131,6 Mkr per 31 mars 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/