Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena storsatsar i Örebro

09:00 / 27 May 2016 Catena Press release

2016-05-27 kl. 9:00

Catena har tecknat ett aktieägaravtal med Örebroporten Förvaltning AB och AB Lokalhusman i Örebro 2 om förvärv av cirka 720 000 kvadratmeter förstklassig logistikmark i Örebro. Förvärvet läggs i ett gemensamägt bolag vid namn Törsjö Logistik AB, som parterna äger med cirka en tredjedel vardera. Catena har sen tidigare flertalet fastigheter i närområdet i Törsjö.

Under hösten kommer Catena att starta projektet tillsammans med parterna och påbörja arbetet med en detaljplan för området som vi beräknar skall vara färdigt våren 2019.

Catena beräknar att vid full utbyggnad av området kommer investeringen i Törsjö Logistik AB uppgå till cirka 2 Mdkr.

Kommunens helägda bolag, Örebroporten, har genom aktieägaravtalet förbundit sig att överlåta sin del i det gemensamma bolaget före någon byggnation har påbörjats.

"Att vara med och planera ett nytt stort logistikområde med det ledande logistikbolaget i Sverige, Catena AB, känns väldigt utvecklande och inspirerande", säger Jeanette Berggren, VD på Örebroporten.

"Vi ser fram emot att få samarbeta med så två rutinerade aktörer och att få vara en del i att utveckla Örebro inom logistikområdet. Så nu kavlar vi upp ärmarna och kör så det ryker!", säger Leif Carlsson, VD på Lokalhusman.

"Vi tror mycket på Örebro som logistikcenter därför har vi långsiktiga planer att utifrån vårt befintliga bestånd av godsterminal och logistiklager utveckla en helhet med citylogistik, e-handel och kombiterminal. Vi bygger vidare på det sedan tidigare väl etablerade lokala samarbetet." säger Catenas VD, Gustaf Hermelin, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD    

Tel. 070-560 00 00                                          

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se                                      

Mikael Halling, vVD

Tel. 0730-70 22 11

Mikael.halling@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 131,6 Mkr per 31 mars 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/