Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena säljer del i fastighet i Huddinge och fortsätter fokusera på moderna logistikanläggningar

13:30 / 23 February 2017 Catena Press release

Catena har idag tecknat avtal om att avyttra del av fastigheten Regulatorn 2 som Catena bedömer på sikt inte lämpar sig för logistikändamål och därmed saknar strategisk betydelse för Catena.

2017-02-23 kl. 13:30

Catena har idag tecknat avtal om försäljning av 50 procent av bolaget Catena Regulatorn AB med fastigheten Regulatorn 2 i Huddinge. Fastigheten ligger i anslutning till Flemingsbergs station och området kring fastigheten håller på att transformeras och kommer inom några år bestå av blandstad med bostäder, varför fastigheten på sikt lämpar sig för annat ändamål än Catenas kärnverksamhet, logistik. Köpare är WA Fastigheter AB och tillträdet till aktierna sker denna dag. Affären sker som en bolagsförsäljning till ett underliggande fastighetsvärde om 365 Mkr för hela fastigheten. Köpeskillingen för 50 procent av aktierna uppgår till cirka 77 Mkr. Transaktionen innebär en redovisningsmässig avyttring av hela innehavet vilket ger Catena en realisationsvinst om 10 Mkr före skatt under första kvartalet. Det kvarvarande 50-procentiga innehavet redovisas som intressebolag till verkligt värde per transaktionsdagen.

Byggnaden har en uthyrningsbar yta om drygt 45 000 kvadratmeter bestående av logistikytor, en mindre del kontor och övriga ytor. Markarealen uppgår till 62 000 kvadratmeter. Byggnaden är uppförd under 60- och 70-talet och innehåller idag ett större antal hyresgäster. Fastigheten har en årlig hyresintäkt om drygt 32 Mkr och är i dagsläget nästan fullt uthyrd.

"Då området kring fastigheten håller på att förändras är vi glada att nu ha hittat en samarbetspartner som kan hjälpa till att driva arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området. Affären är därför helt i linje med våra ambitioner att länka Skandinaviens godsflöden genom att erbjuda för logistik anpassade anläggningar och frilägger även resurser för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar." säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                     Maths Carreman, regionchef Stockholm

Tel. 070-560 00 00                                        Tel. 0730-70 22 12

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se          maths.carreman@catenafastigheter.se             

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4 Mkr per 31 december 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/