Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena utser ny VD och ny vice VD

08:05 / 23 March 2017 Catena Press release

2017-03-23, kl. 08:05

Catenas valberedning har lämnat förslag till årsstämman för 2017 att utse nuvarande VD Gustaf Hermelin till ny styrelseordförande. På grund av den föreslagna förändring utser styrelsen den nuvarande vice VD, Benny Thögersen, till ny VD och som ny vice VD utses bolagets CFO, Peter Andersson. Ny VD och ny vice VD tillträder i samband med årsstämman den 27 april 2017.

Gustaf Hermelin lämnar VD posten och övergår, under förutsättning att årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag, till att bli styrelseordförande för bolaget med extra uppgift att bistå ledningen för Catena för tiden fram till årsstämman 2018.

Benny Thögersen har som vice VD snabbt satt sig in i verksamheten och kan nu ta över den operativa ledningen för Catena AB. Benny Thögersen kommer, förutom att leda det operativa arbetet och fokusera på att utveckla bolaget, även hjälpa våra kunder med hållbara automatiserade logistiklösningar för framtidens utmaningar inom Citylogistik. Gustaf Hermelin kommer bistå ledningen i arbetet med transaktioner, IR (investor relations) och affärsutveckling. Peter Andersson kommer även fortsatt att ansvara för ekonomi och finans.

Mer information om berörda personer finns på bolagets hemsida: www.catenafastigheter.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, ordförande                          Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                             Tel. 070-560 00 00

hklotz@clsholdings.com                         gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4 Mkr per 31 december 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/