Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catenas årsredovisning för 2016 är publicerad

08:30 / 29 March 2017 Catena Press release

2017-03-29, kl 08:30

Catenas årsredovisning för 2016 är nu publicerad på bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 27 april 2017.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Catenas webbplats kring den 7 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                    Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00                                       Tel. 073-070 22 44

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se       peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4 Mkr per 31 december 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/