Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Delårsrapport januari - mars 2017

15:00 / 27 April 2017 Catena Press release

Catena levererar och vi ser nu resultatet av det senaste årets fokuserade arbete med effektivisering och uthyrning. Förvaltningsresultatet för första kvartalet har närapå fördubblats och vakansen snart halverats jämfört med för ett år sedan.

  • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 211,5 Mkr (176,8).
  • Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 156,7 Mkr (126,6).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 91 procent till 108,4 Mkr (56,9).
  • Periodens resultat ökade till 176,3 Mkr (39,9), motsvarande ett resultat per aktie om 4,94 kr (1,30), varav värdeförändringar på fastigheter ingår med 167,4 Mkr (23,4), värdeförändringar på goodwill med -76,6 Mkr (0) och värdeförändringar på derivat ingår med -32,3 Mkr (-72,9).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 139,2 kr (128,8).

"I samband med Tribonaförvärvet i början av 2016 fördubblades Catenas fastighetsvärde. Vi såg potentialen och inledde omedelbart arbetet med att få utväxling på förvärvet. Jag kan glädjande nog konstatera att vi har kommit långt och redovisar ett klart förbättrat förvaltningsresultat om 108,4 Mkr att jämföra med 56,9 Mkr för första kvartalet föregående år. Även periodens resultat har utvecklats mycket positivt och uppgår till 176,3 Mkr (39,9).

En annan stor uppgift sedan förvärvet av Tribona har varit att aktivt bearbeta balansräkningen, vilket innebär refinansiering, avyttring av äldre omoderna lågavkastande fastigheter och att ersätta dessa med moderna energieffektiva enheter. Resultatet är en balansräkning där cirka 20 procent av fastighetsbeståndet bytts ut eller rustats upp samt en finansiering med längre räntesäkring till en relativt sett lägre räntenivå. När räntor och avkastningskrav stiger torde vinnarna inom fastighetssektorn vara de, som i likhet med Catena, har en resultaträkning med ett uthålligt starkt kassaflöde och en balansräkning med ett modernt fastighetsbestånd.

I och med avlämnandet av denna kvartalsrapport, min totalt sett 58:e sedan starten som börs VD, är det med tillfredställelse och inte utan stolthet som jag överlämnar VD-ansvaret för Catena till Benny Thögersen. Att samtidigt själv få förtroendet att fortsätta bidra till utvecklingen av bolaget så som föreslagen styrelseordförande är mycket inspirerande." säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD, Tel. 070-560 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO, Tel. 0730-70 22 44, peter.andersson@catenafastigheter.se 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 337,4 Mkr per 31 mars 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/