Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Utveckling av citylogistiken i Arenastaden i Solna

08:30 / 4 May 2017 Catena Press release

2017-05-04 kl. 08:30

Catena har inlett samarbete, genom ett nybildat bolag, med syfte att åstadkomma Sveriges bästa fullserviceerbjudande för hantering av varor och tjänster för de som verkar, bor och vistas i den moderna staden. Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster samt bygg- och anläggningsentreprenörer i urbana miljöer.

Catena bildar därför tillsammans med Fabege, Ragn-Sells och Servistik, ett till lika delar ägt bolag, Urban Services i Solna AB (Urban Services). Urban Services kommer skapa en gemensam citylogistik för alla inkommande och utgående transporter i Arenastaden i Solna. Målet är att implementera systemet i flera områden efter hand. Detta skapar möjligheter att konvertera miljöer från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med mera aktiva ytor, torg och samlingsplatser för den urbana invånaren.

I Arenastaden finns det snart 100 000 m² butiker, 4 000 boende och 30 000 arbetsplatser samt över en miljon besökare per månad. Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handelsvaror och brev mm. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1 000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden med 70 procent till år 2021 vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och hållbar stadsdel.

"Den gemensamma satsningen på Urban Services och driva smarta lösningar i staden skapar ett fossilfritt transportnät där leveranser och avfalls- samt returhantering sker i symbios. Det uppstår nya lösningar där ombuden samarbetar, skapar bekvämlighet och service för kunden där kunden är." säger Catena VD Benny Thögersen i en kommentar.

De fyra parternas olika kompetenser tas till vara i samarbetet.
  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.
  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. 
  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.
  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Tillsammans kommer vi att skapa bekvämlighet och service för kunden i vardagen. Framtidens smarta lösningar för den moderna staden!

Catena AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                   

Tel. 070-660 83 50                                      

benny.thogersen@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 337,4 Mkr per 31 mars 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/