Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå för 174 Mkr

15:00 / 31 October 2018 Catena Press release

Catena förvärvar och tillträder idag fastigheten Lagret 1 i Umeå till ett värde av 174 Mkr. PostNord är hyresgäst i fastigheten som säljs av Klockarbäcken Property Investment AB.

2018-10-31 kl. 15:00

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 174 Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 47,5 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa.

Fastigheten har en tomtareal om cirka 77 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 14,8 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyresavtalstid på sju år. Byggnaden inrymmer huvudsakligen lager- och logistiklokaler med både låg- och höglagerutrymmen samt anslutning till järnvägsspår. Med bland annat en av Sveriges modernaste godsbangårdar och nordligaste containerhamn utgör Umeå en viktig norrländsk knutpunkt för logistik.

- Med förvärvet stärker vi Catenas position i norra Sverige ytterligare. Hyresgästen PostNord är dessutom ledande på den nordiska marknaden med en ständigt ökande e-handelslogistik - ett område där våra erfarenheter och vårt kunnande kan bidra till deras fortsatta utveckling, säger Benny Thögersen, VD Catena.

Hyresgästen PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De hanterar även postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark, årligen levererar PostNord mer än 150 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Benny Thögersen, VD
Tel. 0706-60 83 50
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Tel. 0730-70 22 12
maths.carreman@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 257,4 Mkr per 30 september 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/