Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Bokslutskommuniké januari - december 2018

08:00 / 15 February 2019 Catena Press release

Med fjärde kvartalets resultat summerar Catena ett starkt 2018. Catenas aktiva projektutvecklingsarbete är framgångsrikt och bolaget håller en hög leveranstakt där nya projekt kontinuerligt initieras. En förbättrad uthyrningsgrad bidrar till ett ökat förvaltningsresultat som i sin tur genererar en god kassaflödesutveckling.

2019-02-15 kl. 08:00
  •  Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 1 090,7 Mkr (892,0).
  •  Driftsöverskottet ökade med 23 procent till 827,6 Mkr (671,2).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 30 procent till 571,3 Mkr (440,1).
  •  Årets resultat ökade till 823,4 Mkr (634,7), motsvarande ett resultat per aktie om 21,93 kr (16,08), varav värdeförändringar ingår med 368,8 Mkr (318,5).
  •  Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 169,53 kr (149,85).
  •  Styrelsen föreslår en utdelning på 5,75 kronor per aktie (4,50).

"Förändrade varuflöden, högre andel digitalt driven handel och alltmer komplex logistik gynnar vår affär och driver våra kassaflöden. Vi ser fortsatt tillväxt i vår bransch och Catenas fokus på hållbara, effektiva logistikanläggningar på strategiska lägen matchar de framväxande behoven mer än väl. Genom att erbjuda fastigheter som motsvarar högt satta krav tillför vi värde men det är i vår roll som aktiv samtalspartner som utveckling sker och förtroende skapas. Ett exempel är vårt nära samarbete med vår kund, tredjepartslogistikern Nowaste. I nära samverkan med andra aktörer löser vi de behov som Nowaste har och kan på kort tid färdigställa ett nytt logistiklager med de bästa förutsättningarna för avancerade automationslösningar" säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

"Catena har under 2018 arbetat målmedvetet på flera fronter. Vi har haft ett starkt fokus på projektutveckling och vi har träffat avtal om förvärv av viktig logistikmark för att säkra nya logistiklägen. Jag är oerhört stolt över det vi åstadkommer men framförallt är jag stolt över sättet vi gör det på. Catenas dedikerade och engagerade medarbetare strävar alltid efter att överträffa förväntningar i stort som smått - ett vinnande koncept för att utveckla framtidens logistikpositioner" summerar VD Benny Thögersen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/