Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Beslut fattade vid Catenas årsstämma den 25 april 2019

18:15 / 25 April 2019 Catena Press release

2019-04-25 kl. 18:15

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 25 april 2019. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör Benny Thögersen för verksamhetsåret 2018. 

Efter det att årsredovisningens balans- och resultaträkningar fastställts, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 5,75 kronor per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2019 och utdelningen beräknas bli utbetald den 3 maj 2019. 

Årsstämman fastställde att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman antog valberedningens förslag till omval av Henry Klotz, Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Tomas Andersson och Ingela Bendrot som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Magnus Swärdh som ordinarie styrelseledamot, samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Stämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 330 000 kr (tidigare 300 000 kr) för styrelsens ordförande och 165 000 kr (tidigare 150 000 kr) för övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade att ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 40 000 kr (tidigare 40 000 kr) att fördelas med 20 000 kr till utskottets ordförande och 10 000 kr vardera till två ledamöter, att ersättning för arbete i revisionsutskottet tillkommer med 100 000 kr (tidigare 100 000 kr) att fördelas med 50 000 kr till utskottets ordförande och 25 000 kr vardera till två ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes också. Stämman beslutade om oförändrad instruktion för och utseende av valberedning och att arvode inte ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Stämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om nyemission av högst sammanlagt 1/10 av totalt utestående antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande
Tel. 0705-60 00 00                                                 
Gustaf.hermelin@catenafastigheter.se      

Benny Thögersen, VD 
Tel. 0706-60 83 50
Benny.thogersen@catenafastigheter.se  

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per 31 mars 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/