Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Delårsrapport januari - juni 2019: Starka kassaflöden möjliggör utveckling

08:00 / 8 July 2019 Catena Press release

Ett förvaltningsresultat som ökat med 16 procent skapar kapacitet för att fortsätta stärka Catenas position genom ytterligare investeringar och en aktiv projektutveckling.

2019-07-08 kl. 8.00
  •  Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 585,0 Mkr (527,5).
  •  Driftsöverskottet ökade med 15 procent till 455,1 Mkr (396,6).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 317,9 Mkr (274,2).
  •  Periodens resultat ökade till 507,5 Mkr (371,2), motsvarande ett resultat per aktie om 13,46 kr (9,92), varav värdeförändringar ingår med 324,6 Mkr (108,9).
  •  Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 182,01 kr (156,40).

- Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Kvarvarande investeringsvolym i vår pågående projektportfölj är 600 Mkr i nya och befintliga fastigheter och vi upplever ett fortsatt stort efterfrågetryck. Marknadsförutsättningarna för logistikyta är goda vilket märks tydligt i de diskussioner vi för, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 10.00 den 8 juli sker webbsändning för delårsrapporten januari-juni 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q2-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46850558356, UK: +443333009267, US: +18335268347

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 
Tel. 0706-60 83 50                                                      
benny.thogersen@catenafastigheter.se             

Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

[image]

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 570,4 Mkr per 30 juni 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/