Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catenas valberedning inför årsstämman 2021

16:00 / 28 October 2020 Catena Press release

2020-10-28 kl. 16:00     

Catenas årsstämma den 29 april 2020 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare att utse en ägarrepresentant. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Då en av de större ägarna har avsagt sig deltagande, har valberedningen nu konstituerat sig enligt följande:

Anders Nelson, utsedd av Backahill Inter AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB                                                     
Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2020.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Anders Nelson                                                                   
Ordförande i valberedningen                                       
Tel. +46-704 31 05 45                                                      

Gustaf Hermelin
Styrelsens ordförande
Tel. +46-705 60 00 00

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 17 779,2 Mkr per 30 september 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/