Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Bokslutskommuniké januari - december 2019

08:00 / 20 February 2020 Catena Press release

När Catena summerar 2019 konstaterar bolaget en fortsatt positiv utveckling i alla delar av verksamheten. En viktig förutsättning är det aktiva projektutvecklingsarbetet som omfattar investeringar både i nya anläggningar och i befintligt bestånd.

2020-02-20 kl. 08:00
  • Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 182,9 Mkr (1 090,7).
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 902,8 Mkr (827,6).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 626,8 Mkr (571,3).
  • Årets resultat ökade till 1 223,8 Mkr (823,4), motsvarande ett resultat per aktie om 32,46 kr (21,93), varav värdeförändringar ingår med 895,7 Mkr (368,8).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 202,87 kr (169,53).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie (5,75).

- Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger VD Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

- En vara måste hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad. Samspelet mellan terminaler, logistiklager, distributionslager, citylogistik eller olika kombinationer av dessa, är avgörande. Förmågan att tidigt identifiera de bästa framtida lägena i ett komplext och föränderligt logistiknätverk är en nyckel till framgång, konstaterar VD Benny Thögersen.

Klockan 10.00 den 20 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén januari-december 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q4-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46856642705, UK: +443333009035, US: +18335268396

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se 

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

 

 

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/