Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Förändringar i Catenas valberedning

10:00 / 9 March 2020 Catena Press release

2020-03-09 kl. 10:00     

På grund av ägarförändringar i Catena då Kilen 134 Strängnäs AB, företrädd av Jan Persson, har minskat sitt aktieinnehav har valberedningen nu konstituerat sig enligt följande:

Anders Nelson, utsedd av Backahill Kil AB
Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB
Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden (ny valberedningsledamot)

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 44 procent av rösterna i Catena per den 29 februari 2020.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson                                                                   
Ordförande i valberedningen                                      
Tel. +46-704 31 05 45                                                      

Gustaf Hermelin
Styrelsens ordförande
Tel. +46-705 60 00 00

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/