Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Beslut fattade vid Catenas årsstämma 29 april 2021

11:30 / 29 April 2021 Catena Press release

Vid Catenas årsstämma den 29 april 2021 fastställde årsstämman bland annat styrelsens förslag till utdelning för 2020 om 7,50 kr per aktie.

2021-04-29 kl. 11.30  

Catena AB avhöll årets årsstämma genom poströstning för att minska risken för smittspridning och värna om aktieägarnas trygghet och hälsa. VD Jörgen Erikssons anförande finns tillgängligt digitalt på www.catenafastigheter.se/arsstamma.

Sedan årsstämman beslutat fastställa bolagets respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 7,50 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr per aktie. Avstämningsdagar fastställdes till den 3 maj 2021 respektive den 3 november 2021 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021 respektive 8 november 2021.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie ledamöter och nyval av Lennart Mauritzon, samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om oförändrade principer för utseende av valberedning. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 385 000 kr (tidigare 350 000 kr) kr till ordföranden och med 190 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 175 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter och 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och Ersättningsrapporten framlades och godkändes.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Bemyndigandena om förvärv och nyemission begränsas så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Årsstämman beslutade vidare om ändring av §§ 1 och 10 samt införande av nya §§ 15-16 i bolagsordningen, enligt styrelsens förslag som intagits i kallelsen till stämman.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gustaf Hermelin, Ordförande Tel. 0705-60 00 00
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3486241/) / Twitter (https://twitter.com/CatenaAB)

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/