Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

08:30 / 30 April 2021 Catena Press release

Enligt tidigare offentliggjord information har antalet aktier och röster i Catena AB (publ) ökat.

2021-04-30 kl. 08:30  

Ökningen sker mot bakgrund av den riktade nyemission av aktier som, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutades av styrelsen den 31 mars 2021. Det ökade aktiekapitalet till följd av nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 6 april 2021.

Det totala antalet aktier i Catena har ökat med 3 000 000 aktier och röster. Catenas registrerade aktiekapital per den 30 april 2021 uppgår till 181 397 761,60 kronor fördelat på 41 226 764 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag och varje aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma i Catena.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3486241/) / Twitter (https://twitter.com/CatenaAB)

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 20 602,0 Mkr per den 31 mars 2021. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/