Leading partner for technical solutions

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag som grundades 1897, verksamt på den nordiska marknaden för komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till flera typer av industrier och offentlig sektor. Bolaget erbjuder teknisk rådgivning, kundanpassade lösningar samt generellt mer tekniskt avancerade produkter.Mervärde till leverantör och kund

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag med verksamhet i Norden. Via sina över 150 leverantörer tillhandahåller bolaget avancerade tekniska lösningar i form av komponenter, utrustning och material, men även rådgivning och konsultation. I viss utsträckning sker förädling av den till kunden förmedlade produkter. Fokus ligger på miljötekniska lösningar inom bland annat tekniska plaster, vibrationsteknik, vätsketeknik, pumpar och filterteknik. Bolagets två affärsområden Materialteknik och Process & Miljö tillhandahåller tusentals produkter till de bolag där Christian Berner Tech Trade är teknisk partner.

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med lång erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar Christian Berner denna beslutsprocess. Vilket leder till ökad effektivitet för såväl bolagets kunder som leverantörer. Sammanfattningsvis skapar Christian Berner mervärde i kundledet genom att strukturera värdekedjan och effektivisera deras användning av produkterna eller systemen. Detta i kombination med behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. I leverantörsledet skapas mervärde huvudsakligen genom att Christian Berner erbjuder en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Bakgrund

Bolaget grundades 1897 av norrmannen Christian Berner, då som Christian Berner AB, och har sedan starten varit familjeägt av familjen Berner. Verksamheten har expanderat genom åren och huvudkontoret ligger idag i Mölnlycke. Bolaget har via sina helägda dotterbolag verksamheter i Norge, Danmark och Finland cirka 130 medarbetare över hela koncernen, merparten anställda i Sverige, utspridda på kontoren i Mölnlycke, Bromma, Härnösand, Malmö och Säffle. Bolaget avser att öka försäljningen på sina befintliga marknader inom Norden både organiskt och genom förvärv.  

Bred kundbas inom industri och offentlig sektor

Kundbasen utgörs främst av globala och lokala industriföretag men bolaget levererar även till kunder inom stat och kommun, exempelvis har Christian Berner Tech Trade levererat bland annat UV-aggregat till Mariebergs Vattenverk och slipermattor till Trafikverket. Bland bolagets viktigaste produkter är tekniska produkter inom miljöteknik såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning. Bolagets beroende av enskilda kunder är litet. Antal betalande kunder uppgår till ca 4500 stycken per årsbasis och branschdiversifieringen är stor.

Säljorganisation med teknisk kompetens

Christian Berners säljorganisation utgörs huvudsakligen av koncernens säljingenjörer och till viss del av innesäljare, totalt ca 100 säljare där de flesta har teknisk utbildning. Bolagets primära konkurrensmedel är teknisk kompetens, kunskap om kundens produktionsprocesser, förmåga att kundanpassa produkter och system samt produktkvalitet. Under 2016 omsatte Christian Berner 430 MSEK och bolaget har en ambition att fortsätta utvecklas och växa inom den nordiska marknaden. Drygt 60 procent av omsättningen är hänförlig till den svenska verksamheten, följt av Norge (14%), Danmark och Finland. Under hösten 2014 genomfördes en kapitalanskaffning i samband med bolagets listning på Nasdaq OMX First North vilket tillförde 41,4 miljoner kronor efter emissionskostnader och som bolaget avser att använda för att öka expansionstakten, både via organisk tillväxt och nya förvärv.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.