Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Concordia Maritime

International shipping company

Concordia Maritime

Concordia Maritime är i huvudsak fokuserat på frakter av förädlade oljeprodukter såsom bensin, diesel och flygbränsle samt vegetabiliska oljor. Som komplement är bolaget även aktivt inom transport av råolja.Verksamhet

Bolaget grundades för drygt 30 år sedan och även om affärsidé och flottan har varierat i inriktning och utseende genom åren så har grunden i verksamheten alltid varit att ha en väldigt professionell och effektiv operation. Genom det stora nätverk som man har tillgång till genom samarbetspartners etc. så har bolaget en nästintill unik tillgång till världsomspännande och världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden.

I och med att Concordia Maritime har en begränsad egen organisation köper bolaget tjänster av systerbolaget Stena Bulk, som också bedriver tankeverksamhet. Då denna verksamhet till vissa delar är konkurrerande så finns ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagen vad avser nya affärer. Avtalet ger bolaget rätten att för varje ny affärsmöjlighet välja att avstå eller delta med 50 % eller 100 %.

Stena Bulk inledde 2011 ett samarbete med det danska rederiet Weco genom ett nybildat bolag kallat Stena Weco. Detta bolag är framförallt specialiserat på transporter av vegetabiliska oljor. Genom avtal med Stena Bulk har Concordia Maritime tillförsäkrats rätten till det finansiella utfallet på eventuella tidsbefraktningar på över ett år när bolaget väljer att delta.

Marknaden

Den enskilt viktigaste faktorn för tankermarknadens utveckling är hur balansen mellan utbud av fartyg och efterfrågan på tanktransporter utvecklas. Efter en stark tillväxt av den globala världsflottan under 2000-talet så har utvecklingen de senaste åren mattats av och balansen ser nu bättre ut än på många år.

Utbudet på tankermarknaden kan dock ses utifrån två aspekter, det totala antalet fartyg på årsbasis som tillkommer/ försvinner, samt hur många fartyg som är tillgängliga på spotmarknaden vid varje givet tillfälle då en befraktning skall genomföras. Sett till hur efterfrågan kommer utvecklas så finns det ett antal faktorer som talar för att denna sannolikt kommer öka.

I takt med förbättrad världsekonomi kommer oljekonsumtionen fortsätta att öka och transportdistanserna blir längre delvis grund av att raffinaderikapacitet flyttas från b la Europa till nya effektiva export raffinaderi er i Mellan Östern, Indien och Kina. . Med tanke på hur världens befolkning utvecklas och att allt fler människor får en högre levnadsstandard, bör det också leda till ett större energibehov och ökade infrastrukturinvesteringar 

Flottan

Concordia har en modern flotta av effektiva fartyg med stor lastkapacitet. Fartygen kan ha en varierad sysselsättning. Efter att under åtskilliga år haft i stort sett hela flottan på mycket långa s.k. time charter kontrakt har ledningen ändrat politik och har i huvudsak alla fartyg på spotmarknaden i avvaktan på en bättre marknad. Genom detta skifte kan man dels dra nytta av förändringen i fraktrater samt styra fartygen mot den sysselsättningen där respektive fartygs unika egenskaper kommer till sin rätt och man således kan få ut ett bättre pris. En del i detta arbete har varit att styra sysselsättningen mot de stora oljebolagens lastsystem och bli en integrerad del av dessa. Concordia har delat upp fartygen i följande klassificeringar:

P-MAX

Ryggraden i Concordia Maritimes flotta består av 10 stycken s.k. P-MAX fartyg. Dessa är utvecklade inom Stenagruppen tillsammans med ett stort internationellt oljebolag och utmärks främst av sin bredd och att de kan operera i hamnar och områden med begränsat vattendjup med betydligt mer last än motsvarande fartyg av samma klass. Enligt bolaget kan ett P-MAX fartyg ta 30 % mer last än ett traditionellt s.k. MR-fartyg. Åtta av de tio P-MAX fartygen är åsatta isklass 1B och två isklass 1A. Fem av fartygen har under senare år byggts om till IMO3 klass, vilket innebär att de kan frakta vegetabiliska oljor och lätta kemikalieprodukter förutom råolja och tunga petroleumprodukter. Genom denna flexibilitet så ökar möjligheterna för fler intäktsdagar per år. Åtta av de tio fartygen opererar för närvarande på spotmarknaden. Två fartyg opererar på s.k. time charter. Fartygen sysselsätts på marknaden genom samseglingspooler med Stena Bulk.

Suezmax

Som ett komplement till produkttankfartygen i P-MAX flottan har även Concordia Maritime en viss verksamhet inom transport av råolja. Inom Suezmax segmentet äger bolaget Stena Supreme, som utmärks av en 10-15% lägre bränsleförbrukning än traditionellt tonnage. För att ta tillvara på den ökade efterfrågan på Suezmax fartyg har Concordia Maritime tillsammans med systerbolaget Stena Bulk hyrt in två fartyg på kortare tid för att kunna erbjuda sina kunder ytterligare ett Suezmax fartyg. Fartygen sysselsätts på marknaden i samseglingspoolen Stena Sonangol Suezmax Pool.

IMO2MAX

Under 2012 beställdes två produkt- och kemikaliefartyg vars koncept går under namnet IMO2MAX. Fartygen som levererades under andra respektive fjärde kvartalet 2015 är bland de mest sofistikerade på marknaden och ligger i framkant både vad gäller energieffektivitet och lastflexibilitet. De båda fartygen ingår i en serie som projekteras kommersiellt i samarbete med Stena Bulk och Stena Weco och utvecklas tekniskt av Stena Teknik och det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International. Fartygen sysselsätts inom samseglingspoolen Bulk.

Fartygsförteckning