Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2013

14:00 / 20 February 2014 Concordia Maritime Press release

  • Svagare marknad än förväntat under året, inte minst sista kvartalet
  • Nya avtal tecknade med Total och Shell efter periodens utgång
  • Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att utdelning ej skall utgå
  • Kim Ullman ny VD för Concordia Maritime från 1 januari 2014

Totala intäkter, MSEK 467,8  (543,4)

EBITDA, MSEK 144,7  (228,4)

Rörelseresultat före nedskrivning, MSEK 0,4 (77,5)

Nedskrivning, MSEK 0,0 (-411,0)

Rörelseresultat efter nedskrivning, MSEK 0,4 (-333,5)

Resultat efter skatt, MSEK -28,8 (-356,0)

Resultat per aktie, SEK -0,60 (-7,46)

EBITDA, MUSD 22,2 (33,7)

Disponibel likviditet*), MSEK 242,1 (484,0)

*)Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/