Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Pressinformation från årsstämma 28 april 2015 i Concordia Maritime AB (publ)

10:30 / 30 April 2015 Concordia Maritime Press release

.

Vid årsstämman i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2015 omvaldes Carl-Johan Hagman till styrelseordförande och Stefan Brocker omvaldes till vice ordförande.
Vidare omvaldes styrelseledamöterna Dan Sten Olsson, Mats Jansson, Mikael G:son Löw, Morten Chr. Mo och Helena Levander enligt valberedningens förslag.
Det fastställdes ett totalt oförändrat arvode av 1.925.000 kronor till de stämmovalda styrelseledamöterna (SEK 400.000 vardera till ordföranden och vice ordföranden samt
SEK 225.000 till övriga stämmovalda ledamöter) och att arvode till revisorerna skall ske enligt godkänd räkning.
Vidare fastställdes att ingen utdelning ska utgå.
Göteborg den 30 april 2015
CONCORDIA MARITIME AB (publ.)
Styrelsen

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/