Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Valberedningen för Concordia Maritime AB införårsstämman 2017

16:15 / 25 October 2016 Concordia Maritime Press release

I enlighet med beslut vid Concordia Maritime ABs
årsstämma den 26:e april 2016 skall valberedningen bestå av tre medlemmar. De
tre medlemmarna ska representera de två största aktieägarna per 31 augusti
2016 och dessutom ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

I enlighet med detta har följande medlemmar utsetts att ingå i valberedningen:

Carl-Johan Hagman,  Styrelsens ordförande
Arne Lööw, 4:e AP fondens representant
Martin Svalstedt, Stena Sessans representant

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2017 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorarvode och valberedningens sammansättning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via post till:

Valberedningen Concordia Maritime AB
Carl-Johan Hagman
405 19 Göteborg

Concordia Maritime AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentligförande den 25 oktober 2016.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/