Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Fortsatt positionering inför förväntad marknadsuppgång - Ytterligare inbefraktningar av MR (ECO)-fartyg och utkontraktering av P-MAX-fartyg

14:30 / 10 January 2018 Concordia Maritime Press release

Som viktiga led i arbetet med att positionera flottan inför en förväntat successivt allt starkare marknad har Concordia Maritime kontrakterat in ytterligare två MR (ECO)-fartyg, samtidigt som kontrakten för två av de sedan tidigare inkontrakterade MR (ECO)-fartygen förlängts med ytterligare ett år. Parallellt har avtal tecknats om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Performance. Kontraktspartner är ett stort globalt oljebolag och fartyget ska primärt användas för nischtrafik i Mellanöstern.

I likhet med tidigare inbefraktningar görs även de senaste tillsammans med Stena Bulk, och Concordia Maritimes andel uppgår även här till 50 procent. Fartygen kommer att opereras av den framgångsrika MR-poolen inom Stena Bulk Product & Chemicals (tidigare Stena Weco). Utbefraktningen av Stena Performance är på sex månader med option om att förlänga ytterligare sex månader och gäller från och med januari 2018.  

"Vi agerar utifrån vår övertygelse om en gradvis allt starkare marknad från och med sommaren 2018. Genom inkontrakteringen av sammantaget sex fartyg (till vardera 50%) har vi nu på kort tid ökat intjäningsförmågan påtagligt. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att söka nischtrader för våra P-MAX-fartyg, där deras unika egenskaper kommer väl till pass. Det nu ingångna kontraktet är här ett bra exempel. För vår del innebär kontraktet att vi säkrar sysselsättningen för fartyget sex månader framåt på en nivå klart över marknaden och standardfartyg", säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva

och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
www.concordiamaritime.com      

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/