Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

15:12 / 25 April 2019 Concordia Maritime Press release

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 25 april 2019 omvaldes styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Mats Jansson Helena Levander och Mikael G:son Löw samt nyvaldes Henrik Hallin enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes Carl-Johan Hagman. Vidare fastställdes att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:
  • 400.000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225.000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter

Det totala styrelsearvodet uppgår till 1.525.000 kronor.

Till bolagets revisor omvaldes KPMG. KPMG har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Jan Malm, kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2018.

Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag, vilket i allt väsentligt motsvarar föregående års förslag.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Göteborg den 25 april 2019
CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Styrelsen
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/