Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2020

13:00 / 28 January 2021 Concordia Maritime Press release

Fortsatt svag marknad
 

 • Totala intäkter

Q4: MSEK 165,7 (317,6)
12 månader: MSEK 1 025,8 (1 140,2)
 

 • EBITDA
Q4: MSEK -4,6 (62,3)
12 månader: MSEK 277,8 (249,5)
 
 • Resultat före skatt
Q4: MSEK -86,5 (-29,3)
12 månader: MSEK -65,1 (-102,3)
 
 • Resultat efter skatt per aktie
Q4: SEK -1,83 (-0,62)
12 månader: SEK -1,38 (-2,15)

Händelser under det fjärde kvartalet
 • Två planerade dockningar genomförda
 • Finansiering av installation av ballastvattenrening och refinansiering av checkkredit
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0 (0) SEK per aktie till bolagsstämman
 • Martin Nerfeldt ny CFO och medlem av koncernledningen
Nyckeltal 1 januari-31 december 2020
 • Totala intäkter, MSEK: 1 025,8 (1 140,2)
 • EBITDA, MSEK: 277,8 (249,5)
 • EBITDA, MUSD: 30,2 (26,4)
 • Rörelseresultat, MSEK: 32,6 (-0,4)
 • Resultat före skatt, MSEK: -65,1 (-102,3)
 • Resultat efter skatt, MSEK: -66,0 (-102,6)
 • Soliditet, %: 28 (29)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: -6 (-9)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 378,0 (354,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: -1,38 (-2,15)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 16,66 (22,12)
 • Lost Time Injury: 2 (1) 

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 13:00 CET.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/