Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Beslut vid extra bolagsstämma i Concordia Maritime

14:14 / 12 August 2021 Concordia Maritime Press release

Vid Concordia Maritime AB (publ):s ("Concordia" eller "Bolaget") extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna avtalet med Stena Bulk AB om tidsutbefraktning av Bolagets samtliga tio P-MAX produkttankfartyg ("Tidsutbefraktningsavtalet") samt garantiavtalet varigenom Stena Sessan AB garanterar att betala upp till 10 MUSD till Bankerna för Concordias räkning under vissa förutsättningar ("Garantiavtalet").

Som offentliggjordes den 12 juli 2021 har Bolaget och vissa av Bolagets långivande banker ("Bankerna") träffat en villkorad principöverenskommelse avseende nya lånevillkor för Bolagets befintliga finansiering, på ett ursprungligt belopp om 114 MUSD, för åtta av Bolagets P-MAX produkttankfartyg som kommer att gälla till dess att det befintliga lånet förfaller under fjärde kvartalet 2024 ("Principöverenskommelsen").

För Concordia innebär Principöverenskommelsen samt Tidsutbefraktningsavtalet och Garantiavtalet att Bolagets omedelbara och trängande likviditetsbrist åtgärdas. Tidsutbefraktningsavtalet säkerställer en stabil intäkt under en femårsperiod. Dessutom ger det Concordia möjlighet att dra nytta av den sedan tidigare kommunicerade förväntade marknadsförbättringen genom den vinstdelning avtalet erbjuder. Concordia har därtill rätt att under kontraktstiden sälja hela eller delar av flottan, utan avgifter. Det är Bolagets ambition att avyttra fartyg när tankmarknaden stärkts så att bolagets likviditet och handlingsfrihet kan förbättras.

Ingåendet av Tidsutbefraktningsavtalet och Garantiavtalet är förutsättningar för ingåendet av bindande avtal med Bankerna, och genom Concordias bolagsstämmas godkännande av ingåendet av avtalen är Garantiavtalet och Tidsutbefraktningsavtalet ovillkorade. Stena AB (publ) har godkänt ingåendet av Tidsutbefraktningsavtalet den 10 augusti 2021. Principöverenskommelsen är fortsatt bland annat villkorad av godkännande i Bankernas kreditkommittéer samt att motsvarande lånevillkor ingås med långivaren till Bolagets resterande två P-MAX produkttankfartyg.

Concordia och Bankerna förväntas ingå bindande avtal avseende de nya lånevillkoren under augusti 2021.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/