Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

12:30 / 12 August 2021 Concordia Maritime Press release

Fortsatt svag marknad

 • Totala intäkter

Q2: MSEK 208,4 (300,7)
H1: MSEK 388,0 (649,4)
 

 • EBITDA
Q2: MSEK -16,7 (114,1)
H1: MSEK -62,4 (237,3)
 
 • Resultat före skatt
Q2: MSEK -88,4 (28,3)
H1: MSEK -208,6 (57,3)
 
 • Resultat efter skatt per aktie
Q2: SEK -1,88 (0,59)
H1: SEK -4,42 (1,20)

Händelser under andra kvartalet
 • Nya waivers erhållna från långivande banker
 • Två planerade dockningar genomförda
Händelser efter kvartalets utgång
 • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 för att godkänna tidsutbefraktningsavtalet och garantiavtalet under Principöverenskommelsen med långivande banker, i enlighet med separat kallelse.
Nyckeltal jan-jun 2021
 • Totala intäkter, MSEK: 388,0 (649,4)
 • EBITDA, MSEK: -62,4 (237,3)
 • EBITDA, MUSD: -7,4 (24,5)
 • Rörelseresultat, MSEK: --176,1 (106,6)
 • Resultat före skatt, MSEK: -208,6 (57,3)
 • Resultat efter skatt, MSEK: -211,1 (57,3)
 • Soliditet, %: 24 (31)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (0)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 139,5 (527,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: -4,42 (1,20)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 14,67 (22,57)
 • Lost Time Injury: 2 (1)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 12:30 CEST.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/