Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Concordia Maritime

Concordia Maritime

Concordia Maritime utnyttjar köpoptioner och avyttrar IMOIIMAX-fartyg

15:00 / 31 August 2021 Concordia Maritime Press release

Concordia Maritime stärker likviditeten genom att avyttra de båda IMOIIMAX-fartygen Stena Image och Stena Important. Köpare är ett kinesiskt leasingföretag. Nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgår till cirka 45 MSEK.

De båda fartygen såldes via s.k. sale and lease back-avtal 2016 respektive 2017 till ett stort japanskt finansbolag. I avtalen ingick även årliga köpoptioner, vilka nu utnyttjats. Nettolikviditetsöverskottet från transaktionerna uppgår till cirka 45 MSEK och kommer tillföras Concordia Maritime i samband med att leverans av fartygen till köparen sker.

"Försäljningen av fartygen ligger i linje med den fortsatta ambitionen att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet", säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime.

Leverans av fartygen till köparen beräknas att äga rum under september 2021. Efter avyttringarna består Concordia Maritimes flotta av tio helägda P-MAX-fartyg (produkttank), en långtidsinkontrakterad suezmaxtanker (sale and lease back med köpoption) samt andelar i ytterligare tre inkontrakterade suezmaxfartyg.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 15:00 CEST.

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/