Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Crown Energy

Crown Energy

Crown Energy AB: Bokslutskommuniké 2018

08:30 / 21 February 2019 Crown Energy Press release

FJÄRDE KVARTALET - OKTOBER-DECEMBER 2018
 • Omsättningen uppgick till 18 885 (24 759) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 248 (21 208) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -33 283 (-8 714) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 15 859 (12 248) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 16 981 (8 077) TSEK, motsvarande 0,04 (0,02) SEK per aktie.
HELÅRET 2018
 • Omsättningen uppgick till 76 633 (110 483) TSEK. Minskningen mellan åren beror till stor del på den angolanska valutans värdeminskning gentemot den svenska kronan under 2018, vilken uppgick till hela 40 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 075 (69 332) TSEK.
 • Rörelseresultat, efter effekt av omvänt förvärv uppgick till 22 075 (-105 254) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -82 612 (35 239) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 264 032 (-67 619) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till 186 909 (-67 275) TSEK, motsvarande 0,39 (-0,17) SEK per aktie.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2018
 • I början av 2018 släppte centralbanken i Angola fixeringen av den angolanska valutan kwanza gentemot den amerikanska dollarn. Devalveringen har under 2018 medfört stora valutakurseffekter i Crown Energys finansiella rapporter, speciellt under de tre första kvartalen då devalveringen var som störst.
 • Angola är ett höginflationsland, varför Koncernen från 1 januari 2018 har justerat poster i såväl resultaträkningen som i balansräkningen för rådande inflation, i enlighet med IAS 29. Inflationsjusteringen har motverkat devalveringseffekterna i redovisningen av den angolanska valutan.
 • Från mars 2018 ingår Crown Energy i ett strategiskt samarbetsavtal med den italienska ingenjörsfirman Proger S.p.A. Parterna arbetar tillsammans för att identifiera och utveckla kommersiella projekt där respektive bolags kompetenser kompletterar varandra samt representera varandra i sina respektive kontorsnätverk.
 • Under det fjärde kvartalet 2018 noterades ett fel i presentationen av Koncernens inhyrda förvaltningsfastigheter. Felet är av redovisningsteknisk karaktär och har ej påverkat Koncernens rörelseresultat eller likviditet. På grund av en feltolkning av IAS 40, har det redovisade värdet på inhyrda förvaltningsfastigheter motsvarat det verkliga värdet, utan justering för de hyresutbetalningar som förväntas bli erlagda, vilka även redovisas som leasingskulder. Effekten av detta är att det redovisade värdet på Koncernens förvaltningsfastigheter varit för lågt upptaget med ett belopp motsvarande leasingskulder för inhyrda förvaltningsfastigheter. Felet har rättats retroaktivt från ingående balans 1 januari 2017. Ingående balans 2017 för förvaltningsfastigheter har rättats med 117 324 TSEK. Justering över 2017 års resultat avser orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter och uppgår till -4 016 TSEK. Resultat per aktie för 2017 förändrades efter rättelsen från -0,16 till -0,17 kronor. För mer information, se not 10 i Bokslutskommunikén.

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE,     

2018 blev första hela året för Crown Energy med två verksamheter, Energy och Asset Development and Management. Vi har arbetat intensivt för att införliva den nya fastighetsverksamheten i Crown Energys system samt investerat kraftigt i att utveckla affärer inom båda affärsområdena. Hittills kan vi märka klara framsteg i att attrahera partners och kunder för våra serviceerbjudanden. De argument vi hade inför förvärvet av Asset Development and Management-verksamheten gäller fortfarande. Synergier mellan affärsområdena, samt den mycket större storleken på Crown Energy som helhet, och det kapital vi idag har tillgång till, skapar förutsättningar för nya affärer för Bolaget.

Bolaget har en fortsatt stabil finansiell ställning och affärsverksamheten inom fastigheter har utvecklats försiktigt positivt sett till lokal valuta. Dock har den omfattande inflationen i och devalveringen av angolanska kwanza ("AOA") bidragit till att i vår rapporteringsvaluta SEK har resultatet påverkats negativt för helåret 2018. Bolaget bedömer dock att det finns finansiellt utrymme att växla upp i nya investeringar framöver. Crown Energy redovisar för helåret en omsättning om 76,8 (111,3) MSEK. Hyresintäkter uppgår till 53,3 (67,2), MSEK och serviceintäkter om 23,3 (43,3) MSEK. EBITDA uppgår till 22,3 (69,4) MSEK, med marginaler om 19 (62) procent. Den största anledningen till det är att de redovisade intäkterna minskat till följd av devalveringen av AOA. Därtill har Moderbolagets kostnader belastat resultatet för helåret 2018. Under 2017 redovisades endast moderbolagets kostnader för andra halvåret till följd av det omvända förvärvet som slutfördes 30 juni 2017. Bolaget har också haft ökade kostnader för affärsutveckling under 2018 vilket bidragit till att pressa resultatet. Dock måste detta ses i ljuset av att det är ett första verksamhetsår i en helt ny kostym, i ett noterat bolag som möter internationell standard för rapportering samt de externa och okontrollerbara effekterna till följd av fluktuationer i lokal valuta. Vi kommer givetvis att söka förbättra rörelseresultat såväl som att hålla kostnader nere och att expandera intäktsbasen.

Mot bakgrund av en stabilare valutasituation samt ett antal större nya fyndigheter och affärer inom olje- och gassektorn i Angola, hoppas vi att 2019 kan bli ett bättre år för Bolaget. Ökade investeringar i Angola bör generera ökade aktiviteter på fastighetsmarknaden i Angola och då är vi mycket väl positionerade att erbjuda kvalitativa kontors- och boendelösningar med ett omfattande serviceerbjudande. I detta segment har Crown Energy ett gott renommé i marknaden.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats bra under 2018. Priset på råoljan har pendlat mellan 60 till 80 USD per fat under året. Oljepris vid sådana nivåer kan definitivt stimulera marknaden att investera i projekt som Crown Energy erbjuder. Investeringar i energisektorn generellt, och i olje- och gasindustrin specifikt, antas fortsätta att öka framöver. Under ett antal år har oljeindustrin investerat betydligt mindre än vad som skedde tidigare. Ett stadigvarande oljepris på högre nivåer kan definitivt trigga igång ytterligare investeringar i både prospektering av nya, samt utbyggnad av befintliga fyndigheter.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Sedan förvärvet av ESI Group under 2017 har mycket arbete lagts ner på att införliva förvärvade verksamheter i Crown Energys system. Men framförallt har stort arbete investerats för att kunna etablera Crown Energys Asset Development-koncept på nya marknader, främst genom ny-kund-försäljning. Bland annat har vi under året ingått avtal med italienska teknikkonsultbolaget Proger S.p.A, som vi tillsammans bearbetar nya kunder med.

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader, och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Under 2019 kommer vi att fortsätta att arbeta för att optimera lönsamheten i befintlig fastighetsportfölj. Detta kan göras genom att teckna nya hyresavtal, se över operativa kostnader, men också konsolidera portföljen om möjlighet uppstår och ekonomiska förutsättningar är de rätta.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg den 21 februari 2019 kl. 8:30 CET.

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/