Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Crown Energy

Crown Energy

Kommuniké från årsstämma i Crown Energy

14:30 / 14 May 2019 Crown Energy Press release

Årsstämman 2019 i Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy" eller "Bolaget") hölls idag den 14 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

                                                         

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Crown Energy samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 1 604 406 734 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Styrelsearvodet är oförändrat från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan Simonian och Pierre-Emmanuel Weil. Pierre-Emmanuel Weil omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2018.

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/