Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2002

16:04 / 7 May 2002 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari - 31 mars 2002 CTT SYSTEMS AB (publ) · Lufthansa Technik beställer Zonal Comforttm system till ett BBJ2 flygplan. · Icelandair inleder tester av Zonal Dryingtm på ett av sina B757 flygplan. · Förnyat och fördjupat intresse från Boeing avseende Zonal Dryingtm. · Rapportperiodens omsättning ökade till 5,3 MSEK (0,9 MSEK). · Resultat för perioden var -2,2 Mkr (-3,4 Mkr) och kassaflödet - 0,8 MSEK (-4,2 MSEK). KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. VäSENTLIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN I januari 2002 beställde Tyrolean Airways ett Zonal Dryingtm system till ett av sina CRJ flygplan. Systemet installerades i februari 2002. Överenskommelsen innebär att Tyrolean leasar systemet av CTT under en 7- års period varefter systemet övergår i Tyroleans ägo. I affären ingår också ett fullserviceavtal där CTT till fast pris svarar för underhåll och reservdelar till systemet. Tyrolean har även en option på motsvarande affär för ytterligare 15 CRJ flygplan. I februari installerades det första Zonal Dryingtm systemet i ett B757 flygplan hos Icelandair. Systemet skall utvärderas under en sex- månadersperiod. Icelandair har option på ytterligare 9 Zonal Drying system till sin resterande B757-flotta. Värt att notera är Boeings ökade intresse för Zonal Drying avseende narrow body flygplan (B737NG och B757). Boeing sände ett ingenjörsteam till Reykjavik för att på plats få en bättre uppfattning om komplexiteten i installationsprocessen. Utfallet av studien rapporterades vara till belåtenhet. I mars beställde Lufthansa Technik Zonal Comforttm systemet till ett BBJ2 VIP-flygplan. Detta flygplan baseras på Boeing 737-800 flygplanet vilket är något större en Boeing 737-700 flygplanet som BBJ baseras på. Det är CTTs första order på ett Zonal Comforttm system till ett BBJ2 flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2002. Den första april startade det av EU delfinansierade forskningsprojektet FACE "Friendly Aircraft Cabin Environment". I projektet deltar ett konsortium av europeiska företag inom flygindustrin ledda av Alenia och EADS (Airbus). Syftet med projektet som löper över 4 år är att utveckla och prova komforthöjande teknologier inom områdena akustik, vibrationer och luftkvalitet på passagerarflygplan. CTT ingår i detta projekt med expertis avseende fuktkontroll. VäSENTLIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS UTGåNG I slutet av april installerades Zonal Dryingtm systemet i ett av Air Berlins B737-800 flygplan. Air Berlin har option på ytterligare 29 system. PERSONAL Joe Muklevicz, marknadsansvarig på den amerikanska marknaden, har av personliga skäl beslutat att lämna bolaget. Joe tillträdde sin befattning den 1 februari 2002. Under perioden har det genomsnittliga antalet sysselsatta uppgått till 19 (19). INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 1,0 Mkr (3,3 Mkr). Investeringarna avser i huvudsak maskiner och inventarier. FRAMTIDSUTSIKTER Flygbolagens finansiella problem till följd av händelserna efter den 11 september resulterade i att man bedrev en intensiv kostnadsjakt samtidigt som man reducerade kapaciteten. Detta medförde bland annat ett totalstopp för nya investeringar hos ett stort antal flygbolag, vilket definitivt avspeglat sig i orderboken för CTT under det senaste kvartalet. De flesta av flygbolagen har dock i skrivande stund anpassat kapaciteten till den lägre efterfrågan. I takt med att flygtrafiken börjat återhämta sig under de senaste månaderna har även några flygbolag återupptagit några av de tidigare inställda flygningarna. Sammantaget medför det att vi har goda förhoppningar att under det kommande halvåret teckna order på framförallt Zonal Dryingtm system till B757, B737 och CRJ flygplan. Utvärderingarna av Hapaq Lloyd (B737NG), Air Berlin (B737NG) och Icelandair (B757) kommer att avslutas och resultera i beslut inom det närmsta halvåret. Till fördel för CTT talar även det faktum att fuktproblemen inom chartersegmentet blir allt mer uppenbara för såväl flygplanstillverkare som flygbolag. Diskussionerna har på senare tid intensifierats med Boeing avseende Zonal Dryingtm för nytillverkade B737/B757-flygplan. Zonal Dryingtm har även uppnått en allt större marknadsacceptans hos främst Europeiska charterflygbolag. I kraft av detta hoppas vi kunna addera ytterligare kunder på B737 och B757. Flygbranschen visar ett växande intresse för Zonal Comforttm. Den allmänna diskussionen om luftkvalitén i flygplan växer och trycket på Airbus och Boeing att införa befuktning på långdistansflygplan ökar. Ett av delmålen i FACE projektet, där Airbus är ledande avseende luftkvalitet, är att ta fram ett system som kan befukta stora delar av framtida flygplan (läs A380) utan att orsaka kondensationsproblem. CTTs marknadsposition i Europa, vad avser VIP-flygplan, fortsätter att utvecklas väl. Både Lufthansa Technik och Jet Aviation rekommenderar sina kunder att utrusta VIP-flygplanen med Zonal Comforttm. Stärkta av framgångarna i Europa startar nu en intensivare marknadsföring av Zonal Comforttm mot de aktörer som utrustar VIP-flygplan i Nordamerika. Eftersom teknologin är ny för flygvärlden, och ett beslut att införa befuktning i en långdistansflotta får så pass omfattande konsekvenser, måste man räkna med att beslutsprocessen inom flygbolagen tar sin tid. CTT har en diskussion med flera marknadsledande flygbolag och med flygplanstillverkarna. Problemen med alltför låg relativ luftfuktighet i kabinen är allmänt kända hos flygbolagen. Emellertid har man mycket stor respekt för den kondensation som uppkommer när man befuktar och man vill gärna ha bekräftat (av flygplanstillverkarna) att kondensationen kan behärskas. CTT kan som enda leverantör i världen påvisa en fungerande helhetslösning. Flera framgångsrika installationer på VIP-flygplan och de tester som SAS genomför på ett B767-flygplan har bevisat att Zonal Comforttm ökar den relativa luftfuktigheten till 25 % samtidigt som kondensationen är under kontroll. Detta i kombination med att ett ledande amerikanskt flygbolag tillsammans med CTT och Hamilton Sundstrand diskuterat denna problematik med Boeing har markant ökat Boeings intresse för Zonal Comforttm systemet. Det bör understrykas att inga förhandlingar inletts om att införa Zonal Comforttm i nytillverkade Boeing flygplan. I syfte att ytterligare öka trovärdigheten mot flygplanstillverkare och flygbolag fördjupar vi samarbetet med Nordmicro och deras moderbolag Hamilton Sundstrand. För att kunna erbjuda Zonal Comforttm som option redan vid tillverkningen av flygplan måste systemet vara kopplat till en digital kontrollenhet och vara integrerad i flygplanets totala avioniksystem. Nordmicro och Hamilton Sundstrand är mycket kunniga i systemintegration och dessutom mycket väl ansedda hos såväl Airbus som Boeing. Nyligen utnämndes dessa till leverantör av i stort sett all luftbehandling i A380 flygplanet, Airbus nya Superjumbo. Nedanstående faktorer sammanfattar vår starka framtidstro vad avser fuktkontroll i flygplan: Vi har en patenterad lösning på kondensationsproblemet. - Vi har levererat ett flertal Zonal Comforttm system till VIP- flygplan. - Vi har världens enda fuktkontrollsystem för passagerarflygplan i drift hos SAS. - Vi har ensamrätt i flygindustrin till utvecklingsresultatet med Munters, världsledande inom fuktteknik. - Vi fördjupar samarbetet med Hamilton Sundstrand som är världens mest framgångsrika leverantör av luftkonditioneringssystem till långdistansflygplan. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 5,3 Mkr (0,9 Mkr) och resultatet -2,2 Mkr (-3,4 Mkr). För delåret var nettoomsättningen 17,3 Mkr (5,2 Mkr) och resultatet -3,2 Mkr (-10,9 Mkr) Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden -0,8 Mkr (-4,2 Mkr) och för delåret -1,9 Mkr (-17,2 Mkr). Orderboken uppgick per den 7 maj år 2002 till 19 Mkr (28 Mkr), inklusive optioner till 127 Mkr (94 Mkr) USD-kurs 10. Bolagets likvida medel var på balansdagen 30 Mkr (38 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 4,5 Mkr (0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 1,5 Mkr (7,0 Mkr). Resultatet för helåret 2001/2002 prognostiseras till mellan - 5 Mkr och - 7 Mkr vilket tidigare har kommunicerats. RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké kommer att lämnas den 27 augusti 2002. Nyköping 2002-05-07 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01400/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT01400/wkr0003.xls Bilaga

Show as PDF