Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Diös

Properties in northern Sweden

Diös

Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.Från Borlänge i söder till Luleå i Norr

Diös är ett av norra Sveriges ledande privata fastighetsbolag och bolaget definierar sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och avyttra fastigheter. Faktorer som gör att bolaget anser att Norrland är intressant är i huvudsak en stabil basindustri, ett ökande antal högskolor och en stark turism.

Historiskt har Diös vuxit i en lagom takt, med två tydliga undantag. 2011 förvärvades Norrvidden för 5,8 miljarder SEK och i början av 2017 förvärvades Norrporten från fastighetsbolaget Castellum för 4,5 miljarder SEK. Merparten av beståndet består av centralt belägna kommersiella lokaler med fokus på så kallade attraktiva A-lägen. Strategin att äga centrala fastigheter och det faktum att Diös fastighetsbestånd ökat betydligt under senare år har medfört att de har fått en dominerande position på flera orter.

Diös fastighetsbestånd består främst av kontor och butiker, men även industrilokaler och en mindre del bostäder. Fastigheterna är indelade i sju marknadsområden: Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Retail och Norrbotten. De städer som står för den största andelen av fastighetsbeståndets värde är Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund. Diös präglas av en decentraliserad förvaltningsorganisation med en stark lokal förankring.

Värderar sitt fastighetsbestånd externt

I enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) måste de noterade fastighetsbolagen marknadsvärdera sina fastigheter varje kvartal. Om värdeförändring har uppstått behöver fastighetsvärdena skrivas upp eller ned, vilket direkt påverkar resultatet. Trots ett starkt driftnetto från uthyrningen kan resultatet således påverkas negativt vid sjunkande marknadspriser på fastigheter. De svenska fastighetsbolagen genomför värderingen på olika sätt där vissa gör den internt och andra externt via oberoende värderingsinstitut. Diös externvärderar 25 % av sitt fastighetsbestånd varje kvartal medan resterande fastigheter, som inte är föremål för stora förändringar, internvärderas. De fastigheter som är föremål för större förändringar, exempelvis omfattande om- eller nybyggnationer, liksom nytecknade eller uppsagda hyresavtal, internvärderas med extern hjälp.

En fastighet kan inte värderas på samma sätt som andra tillgångar eftersom varje fastighet är unik, till skillnad från exempelvis en aktie. Har det dessutom skett få transaktioner i ett område blir det ännu svårare att få fram ett rättvist verkligt värde. Istället för att titta på resultatet är det av intresse att se till kassaflödet, vilket inte påverkas av icke realiserade värdeförändringar. Detta förklarar att fastighetsbolagen, till skillnad från många andra bolag, även i tider med förlust i många fall kan erbjuda aktieägarna kontinuerliga utdelningar.

Den norrländska fastighetsmarknaden

Den norrländska fastighetsmarknaden och orterna som Diös verkar på kännetecknas av relativt låga hyresnivåer jämfört med andra delar av Sverige, men även av en högre direktavkastning. I och med den höga direktavkastningen definierar Diös sig som ett kassaflödesorienterat bolag där utdelningen till aktieägare ska vara god över tid. En låg nybyggnationstakt och en stark underliggande ekonomisk utveckling i framförallt Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund har dock medfört att hyresnivåerna under senare år ökat betydligt snabbare än vad de gjort historiskt. I allmänhet ökar efterfrågan på effektiva och flexibla kontor, med utmärkt läge och goda kommunikationsmöjligheter. Det har lett till att Diös under kommande år ser möjligheter att investera upp till 500 MSEK per år i befintligt bestånd, samt ytterligare 700-1 000 MSEK per år i nybyggnationsprojekt. 

Medellång räntestrategi

Då i princip alla fastighetsbolag arbetar med betydande skuldsättning blir den finansiella ställningen i högsta grad relevant. Vissa väljer att ingå långa låneavtal och binder lånen med olika löptider. En del kompletterar även detta med derivat för att säkra vissa räntesatser under vissa perioder. Även värdeutvecklingen på derivaten påverkar resultatet. Diös arbetar med en medellång räntestrategi med målsättningen att den genomsnittliga återstående löptiden på räntebärande skulder skall uppgå till mellan två och fyra år samt att lånens förfallostruktur skall vara jämnt fördelad över tid. Därutöver äger Diös, tillsammans med Catena, Fabege, Platzer och Wihlborgs, 20% av finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering AB med ett säkerställt MTN-program (medium term note) för att bredda basen för ägarbolagens upplåningsstruktur.

Bolagets finansiella målsättning är en långsiktig avkastning på eget kapital (ROE) som överstiger riskfri ränta plus sex procentenheter. Vidare ska soliditeten uppgå till minst 25% på kort sikt och 30% på lång sikt, en ränteteckningsgrad om minst 1,8 ggr och en belåningsgrad om högst 65%.