Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvaltning ger bra intäkter och ökat driftsöverskott

08:30 / 15 October 2008 Diös Press release

● Periodens intäkter uppgick till 355,6 Mkr (250,3) ● Driftsöverskottet ökade till 204,9 Mkr (146,1) ● Värdeförändringar av fastigheter uppgick till -141,8 Mkr (17,8) ● Resultatet efter skatt uppgick till -55,1 Mkr (100,5) ● Eget kapital per aktie uppgick till 36,83 kr (38,70)

Diös Fastigheter AB;s (publ) intäkter per den 30 september 2008 uppgick till 355,6 kr (250,3) vilket innebär en ökning med 105,3 Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 204,9 Mkr (146,1), vilket motsvarar en överskottsgrad om 60,4 procent (61,3). Resultatförändringen är till stor del hänförlig till genomförda fastighetsförvärv. En värdering av fastighetsbeståndet baserat på förhållandena per den 30 september 2008 har utförts av extern värderare. Trots ökade driftnetton under året och projektvinster från till- och ombyggnationer visar värderingen en nedgång om ca 3,7 % vilket motsvarar –152,1 Mkr (17,8). Förändringen kan i huvudsak förklaras av ökade avkastningskrav. Under perioden har nio fastigheter försålts med en förädlingsvinst om 23,4 Mkr och en realiserad värdeförändring om 10,2 Mkr.

– Periodens resultat fortsätter med en upp- och en nedsida, säger Diös Fastigheters VD, Christer Sundin. Förvaltningen har gett oss bra intäkter, driftsöverskottet har fortsatt att öka och glädjande är att vi upplever en hög och stabil aktivitet på våra marknadsområden. Däremot har vårt resultat påverkas av de omvärldsfaktorer som inneburit stigande finansiella kostnader och därmed sänkta fastighetsvärden som följd. Det som är positivt med dagens marknadsförutsättningar är att det ger oss ökat utrymme att fokusera på och förbättra vår kärnverksamhet förädling och förvaltning, avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25,

________________________________________________________________________ Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 120 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=879295

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=879297

Show as PDF