Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Beslut vid årsstämman i Diös Fastigheter (publ)

16:56 / 29 April 2008 Diös Press release

Vid årsstämman i Diös Fastigheter AB den 29 april 2008 har bl. a. följande beslut fattats.

Utdelning för 2007 För 2007 lämnas utdelning enligt styrelsens förslag med 1,40 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndag den 5 maj 2008. Utdelning beräknas utsändas av VPC AB torsdag den 8 maj 2008.

Styrelse och revisorer Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Stämman beslutade också omval av styrelse enligt följande: Erik Paulsson, Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Samtliga ledamöter valdes på ett år. Årsstämman valde Erik Paulsson till styrelsens ordförande. Till styrelsen utgår ett arvode om 650 000 kr, varav 150 000 kr till ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter. Till revisorer är sedan bolagsstämman den 30 maj 2005 auktoriserade revisionsbolaget Deloitte vald, med en mandatperiod om fyra år.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning För bolagsledningen skall principer för ersättning och andra anställningsvillkor vara utformade enligt styrelsens förslag.

Valberedning Valberedningen utses i enlighet med vad som beslutades på årsstämman. Principer finns att läsa på Diös hemsida www.dios.se

Förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen har bemyndigats att förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet innebär möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalbehov, samt egna aktier, i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv kan överlåtas. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av bolagets utgivna aktier.

Nyemission Styrelsen har bemyndigats att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt 10 procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan höjas med sammanlagt högst 10 procent. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning i samband med fastighets- eller företagsförvärv.

Vinstandelsstiftelse Stämman beslutade om ett inrättande av vinstandelsstiftelse till förmån för bolagets heltidsanställda. Alla heltidsanställda skall erhålla lika andelar i stiftelsen. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen skall baseras på bolagets årliga resultat och fastställas av styrelsen i särskild ordning. Stiftelsens tillgångar skall placeras i Diösaktier.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25, _________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 123 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 564 225 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 3,999 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=803151

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=803152

Show as PDF