Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös fortsätter att öka driftresultatet

09:00 / 10 July 2008 Diös Press release

Delårsrapport januari – juni 2008

● Periodens intäkter uppgick till 241,8 Mkr (153,8) ● Driftsöverskottet ökade till 136,5 Mkr (84,2) ● Värdeförändringar av fastigheter uppgick till -100,1 Mkr (19,7) ● Resultatet efter skatt uppgick till -59,3 Mkr (57,4) ● Eget kapital per aktie uppgick till 37,17 kr (37,35)

Diös Fastigheter AB (publ) ökade intäkterna med 88,6 Mkr till 241,8 Mkr (153,8). Driftsöverskottet ökade med 52,3 Mkr till 136,5 Mkr (84,2) vilket motsvarar en överskottsgrad om 60,0 procent (57,5). Förbättringen är till stor del hänförlig till genomförda fastighetsförvärv. En värdering av fastighets-beståndet baserat på förhållandena per den 30 juni 2008 har utförts av extern värderare. Även om bolaget har förbättrat driftnetton och projektvinster från till- och ombyggnationer visar värderingen en nedgång om ca 2,7 % vilket motsvarar –106,5 Mkr (19,7). Den huvudsakliga förklaringen till förändringen är hänförlig till ökade avkastningskrav. Under perioden har sex fastigheter försålts med en förädlingsvinst om 26,7 Mkr och en realiserad värdeförändring om 6,4 Mkr.

– Resultatet bygger på en upp- och en nedsida, säger Diös Fastigheters VD, Christer Sundin. Förvaltningen fortsätter att gå bra vilket ger ett förbättrat resultat.. Däremot har värdet i fastighetsportföljen minskat som en följd av stigande marknadsräntor och därmed ökade avkastningskrav. Nedskrivningarna innebär att vi återför cirka 30 procent av tidigare års uppskrivningar. Christer Sundin avslutar med att hälsa välkommen till den presentation som görs av rapporten kl 09.45. enligt de möjligheter som erbjuds nedan.

Diös delårsrapport för perioden januari – juni 2008 presenteras på Kapitalmarknadsdagarna, i samband med Catella Swedish Open i Båstad Plats: Hotell Skansen | Time: 2008-07-10, 09.45 CET (GMT +1) Speaker: CEO Christer Sundin | Moderator: Andreas Daag, Swedbank

Möjlighet att delta via telefonkonferens på telefonnr: SWE +46 8 5052 0270 eller UK(GB) +44 208 817 9301

Presentationen går även att följa via webben länk finns på www.dios.se, Event Information

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25,

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 122 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 564 200 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,963 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=838607

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=838609

Show as PDF