Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös offentliggör prospekt

16:10 / 4 November 2010 Diös Press release

Styrelsen för Diös Fastigheter AB (publ) har upprättat prospekt med anledning av att styrelsen har beslutat att Diös skall genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, vilket tidigare offentliggjorts den 1 november 2010.

Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionen (www.fi.se (www.fi.se)), Diös (www.dios.se (www.dios.se)) och Handelsbanken (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande)) hemsidor.

Av kostnads- och miljöskäl distribueras inte prospektet i dess helhet i tryckt form. Diös har upprättat en informationsbroschyr som översiktligt beskriver emissionen och bolaget som skickas till direktregistrerade aktieägare. Förvaltarregistrerade aktieägare ombeds kontakta sina förvaltare. Informationsbroschyren finns också tillgänglig elektroniskt via Diös hemsida.

Prospektet och informationsbroschyren kan också beställas kostnadsfritt i tryckt form från Diös huvudkontor på adressen Diös Fastigheter AB (publ) Box 188  831 22 Östersund eller på telefon  0770-33 22 00.

För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att distribueras, publiceras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös Fastigheter AB till personer vars deltagande i nyemissionen förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 124  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 590 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1226654

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1226655

Show as PDF