Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Nyemission i Diös

09:00 / 1 November 2010 Diös Press release

Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av fastigheter från Östersunds kommun som Diös träffat avtal om att förvärva till ett under­liggande fastighetsvärde om 208 Mkr, som ett led i att förstärka Diös marknadsposition i Östersund enligt tidigare pressmeddelanden, bland annat av den 20 september 2010.

Villkor för nyemissionen

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 29,20 kronor per aktie. Förutsatt att emissionen fulltecknas kommer bolagets aktiekapital att öka med 6 593 748 kronor genom utgivande av 3 296 873 nya aktier, vilket motsvarar en utspädning om 9,7 procent. Nyemissionen bedöms, givet full teckning, tillföra Bolaget cirka 96 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Innehavare av aktier i Diös har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen den 9 november 2010. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. 31 teckningsrätter berättigar till företrädesrätt till teckning av en (1) ny aktie. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Handel med teckningsrätter kommer ske över Stockholmsbörsen mellan den 15 november och 25 november 2010. Teckningstiden löper från och med den 15 november till och med den 30 november 2010, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. 

Bolaget har erhållit teckningsåtagande och emissionsgaranti motsvarande sammanlagt cirka 75,3 procent av emissionens belopp, vilket är tillräckligt för att finansiera förvärvet i Östersund.

Nyemissionen har beslutats med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 19 april 2010. Bolaget avser offentliggöra prospekt med anledning av emissionen den 3 november, vilket kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.dios.se. En informationsbroschyr kommer också utsändas till samtliga direktregistrerade aktieägare per avstämningsdagen den 9 november.

 Preliminär tidplan för nyemissionen 

3 november 2010 Offentliggörande av prospekt 4 november 2010 Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen 5 november 2010 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen 9 november 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 15 – 25 november 2010 Handel med teckningsrätter på Stockholmsbörsen 15 – 30 november 2010 Teckningstid 6 december 2010 Pressmeddelande med preliminärt teckningsresultat 10 december 2010 Sista dag för noterad handel med betalda tecknade aktier (BTA) 17 december 2010 Aktier tecknade med företrädesrätt registrerade på aktieägarnas konton 22 december 2010 Samtliga nya aktier registrerade på aktieägarnas konton

Besök gärna vår hemsida för löpande information: www.dios.se (www.dios.se)


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel 0770-33 22 00, 070 – 345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 124  fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 590 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 4,4 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1223565

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1223566

Show as PDF